Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnymprowadzonego na podstawie

...ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą

 

Nr ogłoszenia BZP: 19242-2015 z dnia 27.01.2015 r. oraz 23924-2015 z dnia 03.02.2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu znak sprawy SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2015

Wyjasnienia do treści SIWZ 06.02.2015


 

Numer ogłoszenia: 23924 - 2015
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19242 - 2015 data 27.01.2015 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska", ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 862 20 13.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 10:30, miejsce: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, IV piętro, pokój 463..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2015 godzina 10:30, miejsce: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Aglomeracja Rzeszowska, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, IV piętro, pokój 463..
 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym, nr 19242 - 2015 z dnia 27.01.2015
 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”  informuje, że termin składania ofert dotyczących przetargu nieograniczonego został przedłużony do dnia 13 lutego 2015 r., do godz. 10.30. 
 
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska", ul. Grunwaldzka 15, 35 - 959 Rzeszów.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 lutego maja 2015 r., o godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego (pok. 462A).


 


 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przekazuje treść zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu znak sprawy SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2015
 
 

 
Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 19242 - 2015 z dnia 27.01.2015) na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym.
 
 
 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  dot. przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 19242 – 2015 z dnia 27.01.2015) na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:
 

 


 
							Informujemy, że Zamawiający unieważnił postępowanie nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 
 

 
							

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/3/2014


Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnymprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą

Nr ogłoszenia BZP: 359864-2014 z dnia 30.10.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy Zamawiający informuje:

  1. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: „Netland Sp. z o.o.”, Ul. W. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn z ceną: 332 100,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta otrzymała największą wartość punktową w oparciu o zastosowanie kryterium ceny łącznej oferty (C) oraz terminu realizacji (T).

W postępowaniu złożone zostały oferty następujących Wykonawców: 

 

LP

Nazwa Wykonawcy, adres/siedziba

Punktacja w kryterium Cena łączna oferty (C)

Punktacja w kryterium Termin realizacji (T)

Łączna punktacja

1

Netland Sp. z o.o.

Ul. W. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn

75

21,81

96,81

2

Dahliamatic Sp. z o.o.

Ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 Warszawa

46,94

25,00

71,94

3

Comarch Polska S.A.

Al. Jana Pawła II 39A

31-864 Kraków

41,70

25,00

66,70

4

INOVATICA Bogumił Zięba

Al. T. Kościuszki 80/82

90-437 Łódź

62,31

25,00

87,31

5

NET PC Sp. z o.o.

Ul. Na stoku 48

80-874 Gdańsk

57,51

25,00

82,51

6

ONE BI Sp. z o.o.

Ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa

38,94

25,00

63,94

 

 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ (przetarg nieograniczony nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014):


Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia dot. treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w związku z wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.
 
 

 

 
Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 359864-2014 z dnia 30.10.2014) na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym

 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  dot. przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia 359864-2014 z dnia 30.10.2014) na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym.


 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr ogłoszenia: 279676 – 2014 z dnia 22.09.2014 r.

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/2/2014
Nr ogłoszenia: 279676 – 2014 z dnia 22.09.2014 r.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1) Ustawy informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym” zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy.
 
W uzasadnieniu faktycznym Zamawiający wyjaśnia, iż w SIWZ (Rozdział XVII) zastosował niedopuszczalne przepisami Ustawy kryterium oceny oferty w postaci doświadczenia Wykonawcy (D) - 25%. Tym samym postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Przedmiotowe postępowanie będzie wszczęte ponownie po usunięciu ww. wady.   
 

 
 

Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ (przetarg nieograniczony nr 279676-2014)


Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy modyfikacje i wyjaśnienia dot. treści SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w związku z wyjaśnieniami Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Do pobrania:

Modyfikacje i wyjaśnienia treści SIWZ


Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego (nr 279676-2014) na wykonanie systemu informatycznego

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia  dot. przetargu nieograniczonego (nr 279676-2014) na wykonanie systemu informatycznego dla projektu ZASZTAR wraz z usługami wdrożeniowymi oraz rocznym serwisem gwarancyjnym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:

 
 
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla działania 3.2. Stworzenie programu: wirtualnej platformy informatycznej ZASZTAR.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach.
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji na adres:
do dnia 11.08.2014
 
Udzielona przez Państwa informacja nie będzie stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie będzie ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Informacja ta będzie miała na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm oferujących systemy informatyczne i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania systemu.
 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: SSTAR-ZASZTAR/ZP/1/2014

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej w ramach projektu „ZASZTAR – Zintegrowany System Zarządzania Terytorium Aglomeracji Rzeszowskiej”.

Nr ogłoszenia BZP: 51266 – 2014 z dnia 13.02.2014 r

...Czytaj dalej


 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" informuje o umieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników
i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach:
 

 Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia dla działania 2.2. dotyczącego wykonania 6 ekspertyz dot. wyboru najistotniejszych czynników i wskaźników monitoringu procesu osadniczego w Aglomeracji Rzeszowskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach....

...Czytaj dalej


 
 

Pliki do pobrania